วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประวัติโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ตั้งอยู่เลขที่ 300 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-3429-7666 และ 0-2431-3619 -20 โทรสาร 0-2431-3621 www.psmschool.ac.th Email psms1998@gmail.com
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จัดตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ณ บริเวณพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 ปัจจุบันโรงเรียนได้มีการพัฒนาสามารถจัดการศึกษาได้มาตรฐาน คุณภาพสูง เป็นที่นิยมของผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป มีนักเรียนประสงค์จะเข้าเรียนเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่จะรับได้ ประกอบกับโรงเรียนมีพื้นที่จำกัด ไม่สามารถขยายบริเวณได้อีก สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีกระแสพระดำริให้พิจารณาจัดตั้งโรงเรียนสาขาขึ้นใหม่อีก 1 แห่งบริเวณหมู่บ้านมหามงคล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อรองรับบุตรข้าราชบริพารที่พักอาศัย บริเวณหมู่บ้านมหามงคล และเด็กที่อยู่ในวัยเรียนทั่วไป พร้อมทั้งเป็นศูนย์ทดลองจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ โดยสำนักพระราชวังได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินจำนวน 18 ไร่ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง และได้พระราชทานนามว่า “โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการประถม ศึกษาแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณ ปี 2540 และ ปี 2541 ให้สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม ในวงเงินงบประมาณ 20,093,000 บาท ดำเนินการถมดินปรับปรุงพื้นที่ 5,154,000 บาท สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 หลัง จำนวน 6 ห้องเรียน งบประมาณ 3,300,000 บาท อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 206/26 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 2,200,000 บาท ส้วมแบบ สปช. 602/26 จำนวน 2 หลัง งบประมาณ 534,000 บาท
โรงเรียนเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 จำนวน 35 คน ชั้นอนุบาล 2 จำนวน 35 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 46 คน รวม 3 ห้องเรียน จำนวน 116 คน โดยมีนางละออ วัฒนไพโรจน์ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก มีครู 7 คน
ปีงบประมาณ 2542 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบพระตำหนักสวนกุหลาบ 4 ชั้น 20 ห้องเรียน บ้านพักครู 6 หน่วย และเสาธง เป็นเงิน 12,634,000 บาท และงบประมาณก่อสร้างรั้ว รอบโรงเรียนยาว 666 เมตร ซุ้มประตู หอพระ ถนนส่วนที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 234 เมตร 2 เลน และถนนส่วนที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 198 เมตร รวมงบประมาณ 9,228,200 บาท
ปี 2543 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบพระตำหนักสวนกุหลาบ หลังที่สอง 4 ชั้น 20 ห้องเรียน ขนาดพื้นที่กว้าง 9.40 เมตร ยาว 58.00 เมตร เป็นเงิน 9,900,000 บาท สร้างแล้วเสร็จ วันที่ 2 มีนาคม 2544 และได้รับงบประมาณ 100,000 บาท สร้างลานอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2544
ปีการศึกษา 2544 เปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 เพิ่มเป็นจำนวน 6 ห้อง 180 คน ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ห้องเรียน นักเรียน 240 คน
ปี 2549-2550 ได้รับงบประมาณ 15,800,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบพระตำหนักสวนกุหลาบ หลังที่สาม 4 ชั้น 10 ห้องเรียน พร้อมห้องประชุม ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เน็ต ห้องวิชาการ ห้องพยาบาล ห้องธุรการ และห้องผู้บริหาร
ปี 2551 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ (พระอารามหลวง) ได้ให้ความอนุเคราะห์งบประมาณในการปรับปรุงห้องสมุด และห้องทรงงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเงิน 1,450,000 บาท
พระพิพัฒนวิริยาภรณ์ (พ.ศ. 2556 พระราชวิริยาภรณ์ และ พ.ศ. 2558 พระเทพศาสนาภิบาล) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ได้ให้ความอนุเคราะห์งบประมาณ ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา เป็นเงิน 100,000 บาท
เมื่ออาคารทั้งสามหลังสร้างเสร็จเรียบร้อย โรงเรียนได้เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานชื่ออาคารเรียนทั้งสามหลัง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนจังหวัดนครปฐม
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ขอให้สำนักราชเลขาธิการ นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่า-ละอองพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออาคารเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล คือ อาคารสิรินธรรังสรรค์ อาคารเฉลิมขวัญปิยชาติ อาคารราชสุดาประสิทธิ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารเรียนทั้งสามหลัง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00 น.
ปีการศึกษา 2553 นายพิศาล อุดม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดสร้างป้ายโรงเรียนบริจาค เป็นเงิน 400,000 บาท
พระพิพัฒนวิริยาภรณ์ (พ.ศ. 2556 พระราชวิริยาภรณ์ และ พ.ศ. 2558 พระเทพศาสนาภิบาล) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ได้ให้ความอนุเคราะห์งบประมาณ จัดซื้อสื่อห้องศูนย์การเรียนรู้ มัลติมิเดียร์ เป็นเงิน 200,000 บาท
พ.ศ. 2555 จัดสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยไม่ใช้งบทางราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ขอให้สำนักราชเลขาธิการ นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่า-ละอองพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออาคารสิรินธรวิทยพัฒน์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารสิรินธรวิทยพัฒน์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล วันที่ 2 ก.ค. 2557 เวลา 17.30 น. ในโอกาสนี้ทรงพระสุหร่ายพระหลวงพ่อทวด พระนามาภิไธย สธ รุ่นเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบที่โรงเรียนขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญอักษรพระนามาภิไธย และขอพระราชทานชื่อรุ่นพระบูชาหลวงพ่อทวด..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/573400
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
1. นางละออ วัฒนไพโรจน์ 18 พฤษภาคม 2541 - 30 กันยายน 2552
2. นายวิเชียร รุ่งทวีชัย 26 พฤศจิกายน 2552 – ปัจจุบัน
ปัจจุบัน นายวิเชียร รุ่งทวีชัย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน 3 คน ข้าราชการครู 45 คน พนักงานราชการ 5 คน ครูอัตราจ้าง 17 คน ครูชาวต่างชาติ 3 คน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 คน นักเรียนระดับปฐมวัย 12 ห้อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 36 ห้อง
..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/564845

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

นักเรียนพระตำหนักฯคว้าเหรียญรางวัลระดับชาติ

   
นักเรียนพระตำหนักฯคว้าเหรียญรางวัลระดับชาติ จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งต่าง ๆ ดังนี้

-งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๕๘
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ (ที่ ๓ ระดับประเทศ) จำนวน ๑ รายการ 
๑.โครงงานคณิตศาสตร์ ป. ๔-๖ 
ผลงาน เด็กชายปารณัท  จันทร์ตรี
เด็กหญิงศาศวัตรา  กองม่วง
เด็กหญิงเกตุมณี   เทพเดชาชาญ​
ครูผู้สอน นายสืบพงษ์ นาคมณี นางจรรยา โพธิพิพิธ
๒. รางวัลระดับเหรียญทอง​ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-๖
ผลงาน ​เด็กชายณัฐนนท์  ปลาบู่ทอง
เด็กชายธีรัช  พงษ์ประภาส​
ครูผู้สอน นายประทีป ภู่เกิด​  นางบรรจบ  มาเจริญ
-งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ ๖๓ พ.ศ. ๒๕๕๗
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ (ที่ ๒ ระดับประเทศ) จำนวน ๑ รายการ 
๑.สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป. ๔-๖ 
ผลงาน เด็กหญิงธนธรณ์ สวัสดิ์ศรี เด็กหญิงเหมวรรณ เหตานุรักษ์, 
ครูผู้สอน นายประทีป ภู่เกิด นางกนกวรรณ นาลัย
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ (ที่ ๓ ระดับประเทศ) จำนวน ๒ รายการ 
๑.โครงงานคุณธรรม ป.๑-๓ กลุ่มสาระสังคมฯ
ผลงาน เด็กหญิงกานต์ชนก ด้วงแดง เด็กหญิงกิรณา เวสารัชกิตติ 
เด็กหญิงทรายแก้ว ภาคภูมิ เด็กชายนนท์ปวิธ พุ่มม่วง 
เด็กหญิงสุพิชญา ทองประภา 
ครูผู้สอน นางจริยา ศรีเพชร นางสาวพิชญาวีร์ สวัสดิ์ทอง
๒. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย กลุ่มเรียนร่วม-กลุ่มสาระการเรียนสังคม ประเภทร่างกาย 
ผลงาน เด็กชายภูริวัตต์ ทิพย์ปิ่นเกล้า เด็กหญิงรุ้งไพลิน โอภาสสันติสุข
ครูผู้สอน นางธีราวรรณ แก้วบุญเรือง นางนพรัตน์ จุ่นทองแท้
รางวัลเหรียญทอง จำนวน ๑ รายการ
-วาดภาพระบายสี กลุ่มเรียนร่วม-ศิลปะ ประเภทการได้ยิน
ผลงาน เด็กหญิงฐิตารีย์ ฟูเจริญ,
ครูผู้สอน นายนพดล เชื้อวงษ์

-งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ ๖๒ พ.ศ. ๒๕๕๖
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ (ที่ ๓ ระดับประเทศ) จำนวน ๑ รายการ 
๑.สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป. ๔-๖ 
ครูผู้สอน นายประทีป ภู่เกิด นางกนกวรรณ นาลัย
รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับประเทศ จำนวน ๒ รายการ 
๑.การร้องเพลงคุณธรรม ป.๑-๓ กลุ่มสาระสังคมฯ
ครูผู้สอน นายบุญคุ้ม โพธิพิพิธ นางจรรยา โพธิพิพิธ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูผู้สอนทุกท่าน

การรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560 (แนะวิธีแก้ภาษาต่างดาว อ่านไม่ได้)

กำหนดการรับนักเรียนใหม่ 2560
สอบถามรายละเอียดที่โทร. 0-3424-6787 , 0-2431-3619-20 
โปรดติดตามจากเว็บทางการของโรงเรียนที่เว็บไซต์ www.psmschool.ac.th
  กำหนดการและรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ให้ติดตามประกาศฉบับเป็นทางการจากทางโรงเรียนอีกครั้ง
-อย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างและเรียกรับเงินเพื่อฝากเด็กเข้าเรียน หากท่านพบบุคคลดังกล่าวกรุณาแจ้งให้โรงเรียนทราบด้วยจักขอบคุณยิ่ง
***เว็บไซต์นี้เป็นเพียงเว็บไซต์ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารเท่านั้น***

กำหนดการรับนักเรียนใหม่ 2559
   โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ขอแจ้งปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนการรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้นอนุบาล 1 และ ป.1 สามารถติดต่อรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)
ชั้นอนุบาล 1 รับเด็กเกิดปี พ.ศ. 2554 ถึง 16 พฤษภาคม 2555
รับจำนวน 180 คน รับสมัคร 28 ก.พ. - 3 มี.ค. 59 จับสลาก 13 มี.ค. 59
ประกาศผล 13 มี.ค. 59 มอบตัว 20 มี.ค. 59

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับเด็กเกิดปี พ.ศ. 2552 ถึง 16 พฤษภาคม 2553
รับจำนวน 60 คน รับสมัคร 6 - 10 มี.ค. 59 จับสลาก 20 มี.ค. 59
ประกาศผล 20 มี.ค. 59 มอบตัว 27 มี.ค. 59

* การขอย้ายเข้าเรียนชั้นอื่นๆ (อ.2, ป.2-ป.5)เปิดให้เขียนใบสมัครแจ้งความประสงค์ในวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2559 (รับได้ในกรณีที่ว่าง) *

สอบถามรายละเอียดที่โทร. 0-3429-7666, 0-2431-3619-20 www.psmschool.ac.th
  กำหนดการและรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ให้ติดตามประกาศฉบับเป็นทางการจากทางโรงเรียนอีกครั้ง
-อย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างและเรียกรับเงินเพื่อฝากเด็กเข้าเรียน หากท่านพบบุคคลดังกล่าวกรุณาแจ้งให้โรงเรียนทราบด้วยจักขอบคุณยิ่ง (โทร 0-3429-7666, 0-2431-3620)


วิธีแก้ไขหน้าจอเป็นภาษาที่อ่านไม่ได้ หน้าจอเป็นภาษาต่างดาว
เข้าจาก IE ie (e วงกลม) เมื่อเข้าอ่านข่าวสารหรือประกาศในเว็บไซต์แล้วตัวอักษรเป็นภาษาที่อ่านไม่ได้ สามารถแก้ไข ดังนี้
>คลิ๊กเม้าปุ่มขวา(คลิ๊กขวา)
> จากนั้นเลือกคลิ๊ก Encoding > จากนั้นเลือกคลิ๊ก Thai (Windows)
หน้าจอจะแสดงเป็นภาษาไทยเหมือนเดิม

เข้าจาก google chrome (วงกลมสามสี แดง เขียว เหลือง) เมื่อเข้าอ่านข่าวสารหรือประกาศในเว็บไซต์แล้วตัวอักษรเป็นภาษาที่อ่านไม่ได้ สามารถแก้ไข ดังนี้
ดูมุมจอด้านขวาสุดด้านบน ตรงกับกากบาทปิดหน้าต่าง จะมีขีดสามขีด (customize and control google chrome)
คลิกที่ปุ่มขีดสามขีด จะมีเมนูรายการให้เลือก <เลือก>>>> More tools จากนั้นเลือก >>>Encoding แล้วเลือก >>> Thai
หน้าจอจะแสดงเป็นภาษาไทยเหมือนเดิม