วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

นักเรียนพระตำหนักฯคว้าเหรียญรางวัลระดับชาติ

   
นักเรียนพระตำหนักฯคว้าเหรียญรางวัลระดับชาติ จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งต่าง ๆ ดังนี้

-งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๕๘
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ (ที่ ๓ ระดับประเทศ) จำนวน ๑ รายการ 
๑.โครงงานคณิตศาสตร์ ป. ๔-๖ 
ผลงาน เด็กชายปารณัท  จันทร์ตรี
เด็กหญิงศาศวัตรา  กองม่วง
เด็กหญิงเกตุมณี   เทพเดชาชาญ​
ครูผู้สอน นายสืบพงษ์ นาคมณี นางจรรยา โพธิพิพิธ
๒. รางวัลระดับเหรียญทอง​ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-๖
ผลงาน ​เด็กชายณัฐนนท์  ปลาบู่ทอง
เด็กชายธีรัช  พงษ์ประภาส​
ครูผู้สอน นายประทีป ภู่เกิด​  นางบรรจบ  มาเจริญ
-งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ ๖๓ พ.ศ. ๒๕๕๗
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ (ที่ ๒ ระดับประเทศ) จำนวน ๑ รายการ 
๑.สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป. ๔-๖ 
ผลงาน เด็กหญิงธนธรณ์ สวัสดิ์ศรี เด็กหญิงเหมวรรณ เหตานุรักษ์, 
ครูผู้สอน นายประทีป ภู่เกิด นางกนกวรรณ นาลัย
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ (ที่ ๓ ระดับประเทศ) จำนวน ๒ รายการ 
๑.โครงงานคุณธรรม ป.๑-๓ กลุ่มสาระสังคมฯ
ผลงาน เด็กหญิงกานต์ชนก ด้วงแดง เด็กหญิงกิรณา เวสารัชกิตติ 
เด็กหญิงทรายแก้ว ภาคภูมิ เด็กชายนนท์ปวิธ พุ่มม่วง 
เด็กหญิงสุพิชญา ทองประภา 
ครูผู้สอน นางจริยา ศรีเพชร นางสาวพิชญาวีร์ สวัสดิ์ทอง
๒. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย กลุ่มเรียนร่วม-กลุ่มสาระการเรียนสังคม ประเภทร่างกาย 
ผลงาน เด็กชายภูริวัตต์ ทิพย์ปิ่นเกล้า เด็กหญิงรุ้งไพลิน โอภาสสันติสุข
ครูผู้สอน นางธีราวรรณ แก้วบุญเรือง นางนพรัตน์ จุ่นทองแท้
รางวัลเหรียญทอง จำนวน ๑ รายการ
-วาดภาพระบายสี กลุ่มเรียนร่วม-ศิลปะ ประเภทการได้ยิน
ผลงาน เด็กหญิงฐิตารีย์ ฟูเจริญ,
ครูผู้สอน นายนพดล เชื้อวงษ์

-งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ ๖๒ พ.ศ. ๒๕๕๖
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ (ที่ ๓ ระดับประเทศ) จำนวน ๑ รายการ 
๑.สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป. ๔-๖ 
ครูผู้สอน นายประทีป ภู่เกิด นางกนกวรรณ นาลัย
รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับประเทศ จำนวน ๒ รายการ 
๑.การร้องเพลงคุณธรรม ป.๑-๓ กลุ่มสาระสังคมฯ
ครูผู้สอน นายบุญคุ้ม โพธิพิพิธ นางจรรยา โพธิพิพิธ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูผู้สอนทุกท่าน