วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557

โครงการ World Class Standard Education ร.ร.พระตำหนักฯ

โครงการ World Class Standard Education มาจากนโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดให้จัดนักเรียนได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ครูชาวต่างชาติ หรือครูชาวไทยที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จัดการศึกษาโครงการ World Class Standard Education ตั้งแต่ชั้น ป.1- ป.6 ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน คัดเลือกนักเรียนโดยการทดสอบ